Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als centrumgemeente is de gemeente Arnhem verantwoordelijk voor de website Samen voor een Baan. De gemeente Arnhem verwerkt persoonsgegevens van burgers wanneer dat nodig is om haar wettelijke en publieke taak uit te voeren. Op deze pagina leggen we uit hoe de gemeente Arnhem omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Gebruik van gegevens

De gemeente verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij een geboorteaangifte of aanvragen op het gebied van werk en inkomen. Ook bij taken voor het algemene belang verwerken we persoonsgegevens. Denk hierbij aan camera’s op straat om de veiligheid te vergroten.

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw gegevens zijn veilig en worden niet gebruikt voor andere doelen dan is toegestaan.

Bescherming van gegevens

De gemeente Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens zoals staat beschreven in de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in specifieke wet- en regelgeving, zoals de Basisregistratie Personen en de Kieswet. De AVG geeft aan wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt en aan welke voorwaarden de gemeente zich moet houden. Wanneer persoonsgegevens gevoeliger zijn, moeten ze bijvoorbeeld (nog) beter worden beschermd tegen diefstal en moet worden voorkomen dat ze ten onrechte kunnen worden ingezien.

Datalekken melden

Als persoonsgegevens worden gestolen, onbedoeld worden gewist of worden gegeven aan iemand die er geen kennis van mag nemen, dan is er sprake van een ‘datalek’. Een datalek kan ernstige gevolgen hebben. Daarom moet elke datalek worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

U vindt meer toelichting over de AVG en de voorwaarden op website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten wanneer een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt:

  • Inzage: u heeft recht om in te zien welke persoonsgegevens van u bij de gemeente bekend zijn. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot inzage’. U krijgt binnen 4 weken antwoord.
  • Gegevens wissen: als de gemeente met uw toestemming uw gegevens verwerkt, heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot verwijdering’. U krijgt binnen 4 weken antwoord.
  • Correctie: u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot correctie’. U krijgt binnen 4 weken antwoord.
  • Informatie: u heeft het recht om te weten waarom de gemeente uw gegevens verwerkt.
  • Overdragen gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, te ontvangen en over te (laten) dragen naar een andere organisatie.
  • Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen over het privacybeleid of uw privacyrechten? U kunt uw vraag mailen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente (de heer Jacco Beks) via [email protected], of uw vraag stellen via het contactformulier.

Bij klachten

Als u vindt dat wij ons niet houden aan de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.